นักภาษาศาสตร์และผลงานที่สำคัญ      สมัยกรีก      . เพลโต (Plato) ๔๒๗-๓๔๗ ก่อน ค.. ได้เขียนหนังสือชุดถาม-ตอบ ชื่อ Cratylus เป็นหนังสือที่อภิปราย เรื่องกำเนิดของคำ แนวคิดของเขาคือ คำพูดเป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปเพราะมนุษย์กำหนด     . อริสโตเติล (Aristotle) ๓๘๔-๓๒๒ ก่อน ค.. สนใจด้านศิลปะ ตรรกศาสตร์และฟิสิกส์มากกว่าภาษา แต่เขาก็เชื่อว่าภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้น เขาศึกษาภาษาในแง่ปรัชญา นอกจากนี้ยังได้สำรวจชนิดของคำพูดต่าง ๆ โดยบอกลักษณะของนาม กริยา การก เพศ ในภาษาอีกด้วย จึงนับได้ว่าอริสโตเติลเป็นบิดาแห่งไวยากรณ์ของโลกตะวันตก     . ไดโอนิเซียส แทรกซ์ (Dionysius Thrax) ๒๐๐ ปี ก่อน ค.. ผลงานที่สำคัญคือ เขาได้แบ่งคำออกเป็น ๘ ชนิดคือ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำบุพบท คำวิเศษณ์ คำสันธาน คำนำหน้าหรือตามหลังนาม และคำกึ่งกริยา กึ่งคำนาม ซึ่งผลงานชิ้นนี้นับว่าสำคัญและมีอิทธิพลต่อนักภาษารุ่นหลังจนกระทั่งทุกวันนี้                Thrax ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องประโยคไว้เลย แต่ผลงานการแบ่งคำนามของเขาก็มีอิทธิพลในการวิเคราะห์ภาษาของคนรุ่นต่อมา       สมัยโรมัน               ภาษาของชาวโรมัน คือ ภาษาละติน นักปราชญ์ทางภาษาของโรมันมี     . วาร์โร (Varro) ๑๒๗-๑๑๖ ก่อน ค.. ศึกษาเรื่องที่มาของคำ (Etymology) คือ การศึกษาที่มา ประวัติความเป็นมาของคำ ศึกษาเรื่องคำ (Morphology) ศึกษาเรื่องการนำคำมาเรียงกันเพื่อให้สื่อความหมายได้ (Syntax)     . โดนาตัส (Donatus) ผลงานของเขาคือ การแบ่งชนิดของคำออกเป็น ๘ ชนิดตามแนวของ Thrax     . พริสเชียน (Priscian) แบ่งคำออกเป็น ๘ ชนิดเหมือน Thrax ต่างกันที่ของเขาไม่มีคำนำหน้าหรือตามหลังคำนาม แต่มีคำอุทานแทน เขาเองสนใจเรื่องหน่วยเสียงและหน่วยคำมาก แต่สนใจเรื่องประโยคน้อย      ในอินเดีย                ปาณินิ (Panini) เป็นนักไวยากรณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย เป็นผู้ที่ศึกษาภาษาในคัมภีร์พระเวท จนสามารถเขียนผลงานที่ดีที่สุดคือไวยากรณ์ของปาณินิชื่อว่า Astadhyayi หมายถึง หนังสือ ๘ เล่ม ปาณินิเรียกภาษาที่เขาเขียนขึ้นว่าสํสกฤต” (สันสกฤต) แปลว่า เรียบเรียงไว้อย่างดีแล้ว ไวยากรณ์ของปาณินิจะอธิบายลักษณะของภาษาสันสกฤตอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม นับได้ว่าเป็นไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตที่สมบูรณ์ที่สุด ไวยากรณ์ของปาณินิได้กล่าวถึงกฎเกี่ยวกับคำในภาษาสันสกฤต กฎเหล่านี้กล่าวไว้สั้น ๆ เรียกว่า สูตร (Sutras) ซึ่งมีประมาณ ๔,๐๐๐ ข้อ ไวยากรณ์ของปาณินินับว่าเป็นผลงานที่ไม่มีผลงานของผู้ใดเทียบเท่า แม้แต่ Bloomfield นักภาษาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงยังกล่าวว่า เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรู้ ความสามารถของมนุษย์      ในจีน                การศึกษาภายในประเทศจีนเริ่มขึ้นเมื่อชาวยุโรปได้เดินทางเข้าไปติดต่อค้าขายและเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ชาวยุโรปที่ศึกษาภาษาจีน คือ ริชชี (Ricci) ได้เขียนความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาตะวันออก                ฟรานซิสโก วาโร (Francisco Varo) และ เจ เอช เดอ พรีแมร์ (J.H. de Premare) ศึกษาภาษาจีนในด้านตัวอักษร หน่วยเสียงและไวยากรณ์ และได้แต่งตำราไวยากรณ์ภาษาจีนเล่มแรกที่พิมพ์ในภาษายุโรป      ในยุคกลางและต้นยุคใหม่                นักภาษาที่มีชื่อเสียงคือ เซอร์วิลเลียมโจนส์ ชาวอังกฤษ ได้ศึกษาภาษาสันสกฤตอย่างแตกฉาน แต่เขาก็มีความเห็นว่า ภาษากรีก  ละตินและสันสกฤตมีความคล้ายคลึงกันมากในเรื่องของรากศัพท์ และไวยากรณ์ต่าง ๆ การศึกษาดังกล่าวนี้มีลักษณะเหมือนภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ      ในยุคใหม่                รามาส แรซ (Ramus Rask) ชาวเดนมาร์ก เขาเปรียบเทียบภาษา Old Norse ซึ่งเป็นภาษาโบราณของชาวไอริชกับภาษากรีก                แฟรงซ์ บอพพ์ (Franz Bopp) ชาวเยอรมัน เขาเรียนภาษาสันสกฤตที่ปารีสแล้วเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประกอบคำในภาษาสันสกฤต และเปรียบเทียบกับภาษากรีก ละติน เพอร์เชียน และเจอร์มานิค                ยาขอบ กริมม์ (Jacob Grimm) ชาวเยอรมัน ศึกษาเรื่องการกลายเสียงของภาษาตระกูลอินโด-ยุโรป กับกลุ่มภาษาเยอรมัน                เฟอร์ดินันท์ เดอ ซองส์ซูร์ (Ferdinand de saussure) ชาวสวิส ศึกษาเรื่องเสียงพูดและนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาภาษา เขาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานการศึกษา ภาษาสมัยใหม่                ลีโอนาร์ด บลูมฟิลด์ (Leonard Bloomfield) เป็นผู้นำไวยากรณ์โครงสร้าง (Structural Grammar)                 นอม ชอมสกี้ (Noam Chomsky )เป็นผู้นำไวยากรณ์ปริวรรต (Transformational Grammar)                เคนเนท แอลไพค์ (Kenneth L. Pike) เป็นผู้นำไวยากรณ์แทกมีมิค (Tagmemics)                ชาร์ลส ฟิลมอร์ (Charles Fillmore) เป็นผู้นำไวยากรณ์การก (Case Grammar)      ในประเทศไทย                พระยาอนุมานราชธน ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาไทย ผลงานที่สำคัญ คือ นิรุกติศาสตร์                อุดม           วโรตมสิกขดิตถ์                วิจินตน์     ภาณุพงศ์                วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์                    กาญจนา     นาคสกุล                 ฯลฯ

Comment

Comment:

Tweet

Outsourcing it Ukraine soft-group.com is made specifically for individual customer in order to conform certain demands of their project.

#13 By Smarty Development (31.184.238.73) on 2013-07-13 11:48

Thanks for the article. I read the above post.

#12 By Chicgraphic on 2012-03-30 22:37

Students will order custom written essay about this good post, choosing the paper writing service. You definately will need use plagiarism checker. Now, you don’t have to worry about getting a failing mark simply because you have been accused of plagiarizing someone else’s work.

#11 By plagiarism checker (91.212.226.136) on 2012-01-30 10:56

Eventually, I receive perfect news like this good topic? I suggest to search the buy thesis or buy dissertation workshop, just because that helps in getting high grade if you have custom dissertation.

#10 By dissertation (91.212.226.136) on 2012-01-01 04:35

Inventing my site I met a problem of stolen content. It made big problems to my site! Fortuitously, my brother proposed me to use the plagiarism checker. In fact, my website is well at this moment.

#9 By plagiarism checker (91.212.226.136) on 2011-12-30 11:16

I want write a unique research essay, however, I am going to buy an Original essay in order to have examples for writing.

#8 By Custom Written Essay (193.105.210.41) on 2011-11-08 14:54

Had feelings of confusion because of essays writing previously. Nonetheless, some my friend shared with me a secret that helped me a lot. The matter is that it can be possible to ask " write my essay cheap ". Thence, I did that and was shocked just because my rates were the best. Now I should suggest all students to do it!

#7 By order an essay (193.105.210.41) on 2011-11-06 19:12

Are you going to do automatic submission? Do you understand that it is not effective? You can simply spent your time! Hence, do not waste your time and visit the directory submission service.

#6 By paid directory submission (193.105.210.41) on 2011-11-05 16:41

Our life seems to be short, therefore we ought to live it very fast. Moreover, the buy research paper service can assist us to build our career fast.

#5 By custom research paper (193.105.210.41) on 2011-11-03 09:45

Custom papers helped me manage all my custom research paper from beginning to end. I didn't have to misuse a single second searching the colleges' own petitions for the invisible custom papers questions, and I never had to concern if I was overlooking some custom essay for one of the especial programs I was applying to. What would have taken days took lesser than few minutes with essay samples.

#4 By essay writing (193.105.210.41) on 2011-10-31 04:07

That demand hard efforts and time to compose the thesis proposal referring to this topic, thus, I like better to search for the thesis service to have the success.

#3 By dissertation writing (193.105.210.41) on 2011-10-31 03:07

Your grade is an important issue. Thence, you prove it when buy course work writing service.

#2 By coursework (193.105.210.41) on 2011-10-28 19:12

I strictly recommend not to hold off until you earn enough money to buy different goods! You can just get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> or just term loan and feel fine

#1 By JANIEJones31 (91.212.226.143) on 2011-10-25 13:29