รายการสิ่งของ

เกี่ยวกับการศพเมื่อถึงแก่กรรม และ เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน

- - - - - - - - - -

ชั้นหีบ

เมื่อถึงแก่กรรม เจ้าภาพต้องจัด

 

 

             ๑. ดอกไม้ ธูปเทียน มีพานรองพร้อม ไปกราบถวายบังคมลา (เพื่อขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ)

             ๒. ใบมรณบัตรให้เจ้าหน้าที่ดู

             ๓. หีบลองใน (ไม้ยาง หรือ ไม้สัก)

             ๔. ผ้าขาวยาว ๖ เมตร

             ๕. ด้ายดิบหนัก ๑,๒๐๐ แกรม

             ๖. กระดาษฟางพับใหญ่ ๔ พับ

             ๗. น้ำยาฟอร์มาลิน ๒ ขวด (ราดกันเหม็น)

             ๘. ดอกไม้ ธูปเทียน และหวีไทย อย่างละ ๑

             ๙. ดอกไม้สดสีต่าง ๆ ใช้ปักขวด และประดับในพาน สำหรับตั้งแต่งชั้นศพ

 

 

 

เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน

(เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)

             ๑. น้ำหลวงอาบศพ

             ๒. หีบเกียรติยศ

             ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

             ๔. พาหนะรับ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

 

 

หมายเหตุ

             ศพใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ทุติยจุลจอมเกล้า" (ท.จ.) หรือพระราชวงศ์ชั้น "หม่อมเจ้า"   ก็ได้รับพระราชทาน ชั้นรองหีบเกียรติยศ ขวดปักดอกไม้ พานจัดดอกไม้ (ดอกไม้เป็นของเจ้าภาพ) เชิงเทียนไฟฟ้า  ฉัตรเบญจาตั้งประดับศพ  และปี่  กลองชนะ  ประโคมเวลาพระราชทานน้ำอาบศพเพิ่มขึ้นอีก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น

 

บัญชีค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงเผาศพ และ เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน

- - - - - - - - - -

ชั้นหีบ

เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน

(เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)

 

 

             ๑. เครื่องขมาศพ

             ๒. เพลิงหลวงเผาศพ

             ๓. หีบเกียรติยศประกอบศพ

             ๔. เจ้าพนักงานปฏิบัติ

             ๕. พาหนะรับ-ส่งเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติ

 

 

หมายเหตุ

             ศพใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ทุติยจุลจอมเกล้า" (ท.จ.) หรือพระราชวงศ์ชั้น "หม่อมเจ้า" ก็ได้รับพระราชทานรถวอเชิญศพ  ฉัตร ๑ สำรับ  แห่เวียนเมรุ ปี่ กลองชนะ ประโคมแห่ศพเวียนเมรุและประโคมเวลาพระราชทานเพลิงศพเพิ่มขึ้นอีก  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น       

รายการสิ่งของ

เกี่ยวกับการศพเมื่อถึงอนิจกรรม และ เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน

- - - - - - - - - -

ชั้นโกศ

เมื่อถึงอนิจกรรม เจ้าภาพต้องจัด

 

 

             ๑. ดอกไม้ ธูปเทียน มีพานรองพร้อม    ไปกราบถวายบังคมลา (เพื่อขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ)

             ๒. ใบมรณบัตรให้เจ้าหน้าที่ดู

             ๓. ผ้าขาวยาว ๘ เมตร

             ๔. ด้ายดิบหนัก ๑,๒๐๐ แกรม

             ๕. กระดาษฟางพับใหญ่ ๕ พับ

             ๖. ดอกไม้ ธูปเทียน และหวีไทย อย่างละ ๑

             ๗. ดอกไม้สดสีต่าง ๆ ใช้ปักขวด และประดับในพาน  สำหรับตั้งแต่งชั้นโกศศพ ๒ ชั้น (ขวด ๘ ขวด พาน ๑๒ พาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน

 (เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)

 

 

 

 

             ๑. น้ำหลวงอาบศพ

             ๒. โกศ พร้อมด้วยชั้นรองโกศ

             ๓. เชิงเทียนไฟฟ้า ขวดปักดอกไม้ พานจัดดอกไม้ (ดอกไม้เป็นของเจ้าภาพ)

             ๔. ด้ายดิบหนัก ๑,๐๐๐ แกรม    ขี้ผึ้งยาโกศหนัก ๒,๐๐๐ แกรม น้ำมันมะพร้าว ๒ ลิตร

             ๕. เตียงสำหรับอาบน้ำศพ

             ๖. ผ้าโยง สายแถบ สำหรับติดโกศศพ

             ๗. ฉัตร ๑ สำรับ ตั้งประดับศพ

             ๘. ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำอาบศพ

             ๙. เจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ

              ๑๐. พาหนะรับ - ส่ง เจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ

 

 

 

หมายเหตุ

             ศพใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่      " ประถมาภรณ์ช้างเผือก "

(ป.ช.) จะได้รับพระราชทาน

             ๑. พิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เงินถวายพระสวดอภิธรรม กระโถนขันน้ำ พานหมากพลู    พร้อมด้วยบุหรี่ และไม้ขีดไฟ ทั้งหมดกำหนด ๓ คืน

             ๒. เครื่องนมัสการ สำหรับเจ้าภาพจุดบูชาพระสวดพระอภิธรรม ๓ คือ ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น

 

บัญชีค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงเผาศพ และ เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน

- - - - - - - - - -

ชั้นโกศ

 

 

 

 

             เจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการเปลื้องเครื่องสุกำศพ  และการพระราชทานเพลิง ดังนี้

             (ก) ๑. ติดต่อขอใบอนุญาตเผาศพมอบเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง

                                  ๒. ผ้าขาวยาว  ๘  เมตร

                                  ๓. ด้ายดิบหนัก  ๑,๒๐๐ แกรม

                                  ๔. ผ้าพลาสติกยาว  ๕  เมตร   ราคาประมาณ  ๖๐๐ บาท

                                  ๕. กระดาษฟางพับใหญ่  ๕ พับ

                                  ๖. เสื่อ  ๑ ผืน  

                                  ๗. หีบสำหรับใส่บุพโพ  ๑ หีบ  ราคา   ๖๕๐ บาท

                                  ๘. เครื่องสุม - ดับกลิ่น และมะพร้าวแก้ว ๑ ชุด  ราคา ๒๐๐ บาท

                                  ๙. หยวกลายเครื่องสดแต่งจิตกาธาน ๑ ชุด  ราคา ๕๐๐ บาท

                                  ๑๐. ดอกไม้แผงเครื่องสดแต่งจิตกาธาน ๑ ชุด  ราคา ๑,๕๐๐ บาท

                                  ๑๑. ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ ๘ คน  ราคา ๔๐๐ บาท

                                       (ในกรณีที่ไม่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)

                                  ๑๒. ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงพระนำศพเวียนเมรุ ๔ คน  ราคา ๒๐๐ บาท

                                       (ในกรณีที่ไม่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)

 

การเก็บอัฐิ

                             (ข) ๑. โกศสำหรับบรรจุอัฐิ           ๑ โกศ       ของเจ้าภาพ

                                  ๒. ขันพานรองพร้อม             ๑ ชุด        ของเจ้าภาพ

                                  ๓. น้ำอบไทยขวดใหญ่             ๑ ขวด       ราคา  ๒๐ บาท

                                  ๔. เครื่องทองน้อยสักการะอัฐิ                      ๑ เครื่อง            ราคาอย่างต่ำ  ๕ บาท

                                  ๕. ลุ้งใส่อังคาร                        ๑ ลุ้ง         ราคา  ๒๐๐ บาท

             ส่วนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกอบการรับพระราชทานเพลิงเผาศพที่เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส     ต้องทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยื่นทางสำนักพระราชวัง และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

             (ค) โกศไม้สำหรับใส่ศพเผาจริง                    ๑ โกศ    ๕๐๐ บาท

                     รวม ก. ข. ค. เป็นเงินทั้งสิ้น                ๕,๘๒๐ บาท

                จะขอให้สำนักพระราชวังช่วยเหลือจัดให้ เจ้าภาพต้องมอบเงินค่าใช้จ่ายตามรายประมาณนี้

เครื่องประกอบเกียรติยศที่จัดพระราชทาน

(เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)

             ๑. เครื่องขมาศพ

             ๒. เพลิงหลวง

             ๓. รถวอประเทียบเชิญศพ

             ๔. โกศเกียรติยศประกอบศพ

             ๕. ฉัตร แห่เวียนเมรุ ปี่ กลองชนะ ประโคมแห่เวียนเมรุ และประโคม เวลารับพระราชทานเพลิง

             ๖. เจ้าพนักงานปฏิบัติ

             ๗. พาหนะ รับ-ส่ง เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติ

หมายเหตุ

             ศพใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  "ประถมาภรณ์ช้างเผือก" จะได้รับพระราชทานผ้าไตรของหลวงทอดถวายพระบังสกุล ก่อนรับพระราชทานเพลิง ๕ ไตร

         

 

ข้อแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการพระราชทานหีบเพลิง

ไปพระราชทานเพลิงเผาศพยังต่างจังหวัด

 

 

 

 

             ตามระเบียบที่สำนักพระราชวังได้วางไว้ เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้มี หนังสือแจ้งมายังสำนักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพ  หากศพนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานเพลิงสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงเจ้าสังกัด   หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีตามที่ขอมานั้น  ส่งเจ้าหน้าที่ไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานได้ที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เมื่อทางจังหวัดได้รับหีบเพลิงพระราชทานไปแล้ว ต้องปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

             ๑. เชิญหีบเพลิงพระราชทานนั้น  นำไปไว้ที่ศาลาว่าการจังหวัดหรืออำเภอแล้วแต่กรณี โดยตั้งไว้ในที่อันสมควรและมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นด้วย

             ๒. ควรมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของศพนั้น ๆ ทราบว่า     ตามที่ขอพระราชทานเพลิงศพไปนั้นได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานแล้ว

             ๓. เมื่อถึงกำหนดวันเวลาที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิศพ     ทางจังหวัดหรืออำเภอจะต้องจัดเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ เชิญหีบเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยพานรองรับ (หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปตั้งยังเมรุที่จะประกอบพิธี  ก่อนที่จะเชิญไปตั้งบนเมรุนั้น จะต้องยกศพขึ้นตั้งบนเมรุเรียบร้อยแล้ว   ตั้งหีบเพลิงพระราชทานนั้นไว้ทางด้านศีรษะศพ (บนโต๊ะที่ตั้งหีบเพลิงพระราชทานนั้นจะต้องมีผ้าปูให้เรียบร้อยและห้ามมิให้นำสิ่งใดวางร่วมอยู่ด้วยเป็นอันขาด เมื่อวางหีบเพลิงพระราชทานเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เชิญหีบเพลิงพระราชทาน คำนับเคารพศพหนึ่งครั้ง แล้วจึงลงจากเมรุ

             ๔. ขณะที่เชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น    จะต้องระมัดระวังกิริยามารยาทให้เป็นไปโดยสำรวม  ไม่พูดคุยกับผู้ใด ไม่ต้องทำความเคารพผู้ใด และต้องไม่เชิญหีบเพลิงพระราชทานตามหลังผู้อื่น

             ๕. เมื่อถึงกำหนดเวลาพระราชทานเพลิง ให้เจ้าภาพศพเชิญแขกผู้มีอาวุโสสูงสุด ณ ที่นั้นขึ้นไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิง หาก ณ ที่นั้นมีพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็ให้เชิญพระราชวงศ์นั้นทรงเป็นประธานในพิธี

             ๖. ในระยะเวลาก่อนเจ้าภาพจะเชิญผู้มีอาวุโสสูงสุดขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่  ตามข้อ ๕ นั้น  ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นไปรออยู่บนเมรุก่อน เมื่อผู้เป็นประธานทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลแล้วพระภิกษุได้รับผ้าบังสุกุลไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานแก้ห่อหีบเพลิงพระราชทานเปิดฝาหีบเพลิง แล้วเชิญไปมอบให้ประธาน

             ๗. ผู้เป็นประธาน ก่อนที่จะรับสิ่งของในหีบเพลิงพระราชทาน   จะต้องหันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้วจึงหยิบดอกไม้จันทน์ ธูปเทียนที่อยู่ในหีบเพลิงพระราชทานนั้น แล้วจุดไฟด้วยไม้ขีดซึ่งมีอยู่ในหีบเพลิงนั้น แล้วนำมาจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ แล้วนำไปวางไว้ที่ใต้หีบศพ คำนับศพหนึ่งครั้ง  แล้วหันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงเผาศพ

Comment

Comment:

Tweet

พี่พุ พระราชทนเพลิงศพ มิใช่ พราราชทานจ้า

#1 By akkaravchai (113.53.98.31) on 2009-08-21 22:06